مسابقات قهرمانی انشین کاراته کشور

مجوز برگزاری مسابقات اقهرمانی انشین کاراته کشور توسط فدراسیون کارته این مسابقات در بخش آقایان در تاریخ ۶/۵/۹۶ در رامسر برگزار خواهد شد که شرکت کنندگان باید طبق دستورالعمل فدراسیون کاراته در دو بخش کومیته و کاتا شرکت نمایند

Read More